TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

JETRO เข้าพบ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60)

731
17.03.60

March 17 1

JETRO เข้าพบ นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่  17  มีนาคม   2560  ณ  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 17 มี.ค. 60) 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu