TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

พาณิชย์จัดงานฉลองครบรอบ 94 ปี

733
25.08.57
N20140825093634 38525
 
กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน 20 สิงหาวันพาณิชย์ เพื่อฉลองครบรอบ 94 ปี ของการสถาปนากระทรวงพาณิชย์อย่างยิ่งใหญ่ เชิญ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษ และดึงกูรูด้านธุรกิจ นาคราชนคร ตลาดดอทคอม และไอเรียลพลัส ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ พร้อมมอบรางวัล เพชรพาณิชย์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศด้านการค้าและพาณิชย์ รวมทั้งจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกเพียบ ทั้งจับมือห้างลดราคาสินค้าทั้งประเทศ เปิดบูธขายโอทอป และขายของถูกที่อิมแพ็ค ลดค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมบูมธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ แฟรนไชส์    
          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการค้าสินค้าและบริการ  พัฒนาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้ความสำคัญต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชน และฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน และการประกอบกิจการของชาวต่างชาติในประเทศไทย โดยยึดนโยบายการส่งเสริมระบบการค้าเสรี เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนและคืนความสุขให้คนในชาติ
 
ภารกิจสำคัญอีกประการที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งรัดดำเนินการ คือ การกระตุ้นการส่งออก ซึ่งภาคการส่งออกนี้ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดำเนินกิจกรรมที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษเพื่อรักษาตลาดหลักที่มีอยู่ และขยายสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้  ต้องส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทย เพื่อให้นานาชาติมีความเชื่อมั่นมากขึ้นอีกด้วย
 
          นอกจากนี้ ยังจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสขององค์กรให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยจะจัดทำโครงการ "MOC Go Clean : Zero Corruption, We Dare!" ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่โปร่งใสและตามระเบียบราชการ การปลูกจิตสำนึก ความตระหนัก และความกล้าในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งพัฒนาคุณค่า เกียรติยศ และศักดิ์ศรีในหมู่ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งยังมีช่องทางในการตรวจสอบ และรายงานพฤติกรรม   อันส่อถึงการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป โดยในช่วงเช้าวันนี้ก็ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ"ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจยุคใหม่สู่การค้าที่ยั่งยืน"โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ซึ่งจะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการค้าโลกในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และไทยควรจะปรับตัวเพื่อรับมือและตักตวงผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการค้าของโลกได้อย่างไร  และเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจมาร่วมให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจและกลยุทธ์สู่สุดยอดผู้นำธุรกิจ” โดยมี ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ รองประธานบริษัท เอเอซี กรุ๊ป จำกัด และรองประธานโครงการนาคราชนคร นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และเจ้าของเว็บไซต์ tarad.com และนายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเรียลพลัส (ประเทศไทย ) จำกัด   
 
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล "เพชรพาณิชย์" ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ด้านการค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 15 ราย โดยสาขาผู้ประกอบการที่ทำประโยชน์แก่สังคมในด้านสินค้าเกษตร ได้แก่  นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกมลกิจและกลุ่มกสิสุรีย์  ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง)จังหวัด ราชบุรี ด้านผู้ประกอบการที่ทำประโยชน์แก่สังคมที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม ได้แก่ รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทำประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ นายพัชรพล สุทธิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด 
 
สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายทศพล ตันติวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด  นายบุญมา เตชะวณิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สาขาบุคลากรนักพัฒนาสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  นายชาตรี  เมฆนันทไพศิฐ  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  นางสาวขานขนิษฐ์ อัมพุประภา กรมการค้าต่างประเทศ  นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  นางสาวพัฒถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ การค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย และนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
 
สำหรับกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 20-22 ส.ค.2557 จัดงาน OTOP ชวนชิม โดย นำสินค้า OTOP ชวนชิม เช่น ผัดไทย 100 ปี บ้านทางเกวียน ข้าวซอยลำปาง ไก่ย่างเขาสวนกวาง จำปาดะทอด ขนมหวานเมืองเพชร โรตี ชาชัก โรตี สายไหมอยุธยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ และหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว ผ้าไหม ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป เครื่องเงินลายโบราณ เครื่องเบญจรงค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และสินค้า เป็นต้น มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu