TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ 8 หน่วยงาน รัฐ-เอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าอินทรีย์

699
25.07.57
N20140728092755 38242
 
ในโอกาสที่กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Organic & Natural Expo2014 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งงานนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีกิจกรรม สัมมนาเชิงวิชาการ “Organic Symposium 2014” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
โดยภายในงานได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการตลาด กระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยหันมาบริโภคสินค้าอินทรีย์มากขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายการผลิต การค้า และขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
 
โดยทั้ง 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1)กระทรวงพาณิชย์ 2)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3)กระทรวงสาธารณสุข 4)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 6)สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) 7)สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย 8)บริษัทสังคมสุขภาพ จำกัด และ 9) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
 
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าหมายให้สินค้า และธุรกิจบริการด้านเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยได้มีส่วนร่วมรณรงค์การใช้วิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเชิงอนุรักษ์ ลดเลิกการทำเกษตรเชิงเดี่ยว  เร่งผลผลิตโดยใช้สารเคมี และการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั่วโลก และที่สำคัญเพื่อรณรงค์การดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชาติให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว ทำให้กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยกำหนดแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการตลาดสินค้าอินทรีย์ แบ่งเป็น 2 แนวทางสำคัญ คือ
 
 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
เกษตรกร เทคนิคการใช้ปัจจัยในการเพาะปลูก เพาะเลี้ยง และการแปรรูป รวมทั้งคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภคในท้องถิ่น และกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ โดย หน่วยงานภาครัฐภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ร่วมกันอำนวยความสะดวก และดูแลเพื่อการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่ระดับเกษตรกรท้องถิ่นไปจนถึงผู้ส่งออก เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างแรงจูงใจในการซื้อขาย โดยการจัดหาข้อมูลการตลาด การพัฒนาแนวทางการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละตลาด ระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ไว้รองรับผลผลิตของชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และการส่งออกยังตลาดต่างประเทศ
 
 “ภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ จากนี้ไป จะมุ่งมั่นในการสร้างศักยภาพเกษตรอินทรีย์ไทยเชิงพาณิชย์     สู่สากล สนับสนุนส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกลุ่มสินค้าทั้งที่      เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร และธุรกิจบริการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมมือกับทุกๆ หน่วยงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลาง   การผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลกต่อไป” นางสาวชุติมา กล่าว
 
……………………………….………………
กระทรวงพาณิชย์
25 กรกฎาคม 2557
 
MOC e-Service

Main Menu