TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

รัฐมนตรีรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ H.E. U Soe Nyunt L win, (State Minister of Planning and Economic และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์

707
03.04.60

April 3 1

รัฐมนตรีรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะH.E. U Soe Nyunt L win, (State Minister of Planning and Economic และคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะ นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  3  เมษายน   2560  ณ  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 3 เม.ย. 60) 

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์

Main Menu