TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นายสมชาติ อุบลชาติ และคณะจากจีน เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60)

739
22.03.60

March 20 1

 

นายสมชาติ  อุบลชาติ และคณะจากจีน  เข้าพบ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  20  มีนาคม   2560  ณ  ห้องรับรอง  ชั้น 10  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 20 มี.ค. 60) 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu