TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ม.ค. 62)

262
07.01.62

6jan62 1

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง  เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562  ณ ห้องกิติยากรณ์วรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 7 ม.ค. 62)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu