TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์และผลักดันธุรกิจบริการไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

421
04.09.60

Sep 4 1

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า และจะมีการประกาศความสำเร็จในการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน แผนงานและตัวชี้วัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสูง แนวทางการจดทะเบียนธุรกิจที่ดี รวมถึงกรอบการดำเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของอาเซียนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยสามารถร่วมอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมอื่นๆ ภายใต้การดำเนินงานของเสาเศรษฐกิจ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council)ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIACouncil) ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)

          นางอภิรดี กล่าวว่า ในส่วนของความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงจะร่วมกันประกาศความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงและความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกงที่ได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 รวมทั้งจะมีการร่วมรับรองเอกสารระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ อาทิ แถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ลึกซึ้งขึ้น แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3 ปี 2560-2561 แผนกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯและแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-รัสเซีย หลังปี 2560 เป็นต้นนอกจากนี้ จะมีการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP เพื่อเร่งรัดผลักดันให้การเจรจา RCEP ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยเร็ว

          ในช่วงการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจยังจะร่วมหารือกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (FJCCIA) สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (EABC) สภาธุรกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKBC) สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (USABC) และสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (CABC)เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชน   

          ปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2559มีมูลค่าประมาณ 9.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 22 ของการค้าไทยกับทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu