TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 3 มี.ค. 2560)

373
03.03.60

March 2 1

          นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ  “ธงฟ้าประชารัฐ”ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่  เมื่อวันอังคารที่  2  มีนาคม  2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 21  ก.พ.  2560)

          นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลราคาสินค้าและลดค่าครองชีพประชาชน รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม จึงได้มอบหมายให้นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  อธิบดีกรมการค้าภายใน พิจารณาจัดทำโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน ได้อย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวรราคาต่ำกว่าท้องตลาด 15-20%  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นร้านค้าปลีกในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 20,000 แห่ง ในระยะแรกจะมีร้านค้าปลีกเข้าร่วมโครงการประมาณ 5,000 แห่ง และร้านค้าในความส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 19,000 แห่ง ในระยะแรกเข้าร่วมโครงการประมาณ  500 แห่ง รวมร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ 5,500 แห่ง ทั่วประเทศ และจะขยายผลออกไปให้มีจำนวนมากขึ้นในระยะต่อไป

          สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 18 สินค้า 48 รายการ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก แชมพู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น และจะมีจำนวนสินค้าเพิ่มอีกในระยะต่อไป ซึ่งจะเริ่มโครงการในเดือน เมษายน 2560 นี้  ทั้งนี้ ในวันนี้ (2 มี.ค.2560) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดค่าครองชีพประชาชน โครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” ในการจัดหาสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพจำหน่ายราคาพิเศษในร้านค้าปลีกในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และร้านค้าปลีกชุมชนในความส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

          ด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค   อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ” นี้ คาดว่าจะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้ประมาณ 1 ล้านคน รวมยอดใช้จ่ายประมานเดือนละ 500 ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เดือนละ 100 ล้านบาท หรือ ปีละ 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าปลีกในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย

 

----------------------------------------     

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu