TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุโขทัย (สำนักงานรัฐมนตรี 31 ส.ค. 2560)

537
31.08.60

Aug 31 1

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  สิงหาคม  2560 ณ โรงแรมสุโขทัย (สำนักงานรัฐมนตรี 31  ส.ค.  2560)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu