TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

250
10.01.61

   1

          นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid  Application Receiving  Office)  เมื่อวันพุธที่  10  มกราคม  2561   ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานรัฐมนตรี 10 ม.ค.  2561)

          กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิด สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Application Receiving Office) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการชั้น 7 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เพียงยื่นคำขอในประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ และเลือกขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริดได้กว่า 116 ประเทศทั่วโลก โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

          นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม ซึ่งปรากฏผลสำเร็จจากการที่ธนาคารโลกประกาศรายงานความยากง่ายในการทำธุรกิจประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018) โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เป็นรองเพียงประเทศบรูไน อีกทั้งรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นอีกแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายที่วางไว้”

         “การที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และได้จัดตั้งสำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศและเป็นการเพิ่มช่องทางในการคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ให้ถูกละเมิดในต่างประเทศ โดยสามารถเลือกขอรับความคุ้มครองในประเทศภาคีสมาชิกได้หลายประเทศทั่วโลกในคราวเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวชุติมา กล่าว

         นางสาวชุติมา ได้กล่าวต่อไปอีกว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมการเข้าเป็นเป็นภาคีพิธีสารมาดริดมากว่า 10 ปี โดยศึกษาถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเล็งเห็นว่าการเข้าเป็นภาคีดังกล่าวจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากการนำเข้าหารือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการบรรจุการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นวาระแล้วจึงได้จัดทำแผน IP Action Plan ระหว่าง ปี 2011-2015 (พ.ศ. 2554-2558) และกำหนดให้การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดอยู่ในแผนการดำเนินงาน AEC ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยืนยันว่าอาเซียนได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าเป็นภาคีดังกล่าว ซึ่งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (United States Trade Representatives : USTR) ได้ทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ(Out-of-Cycle Review) และประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) ซึ่งการปรับสถานะดังกล่าวส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศไทย                                                     

         ทั้งนี้ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบออนไลน์ทั้งระบบ โดยนับตั้งแต่วันที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการยื่นคำขอขาเข้าและ ขาออกรวมกันจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200 คำขอ ดังนั้นผู้ยื่นคำขอจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการยื่นคำขอระหว่างประเทศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตนเองเพื่อขอรับรหัสสำหรับการยื่นคำขอรับบริการต่างๆ ของกรมฯ ทางเว็บไซต์ portal.ipthailand.go.th โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  โทร. 02-547-4619 และ 02-547-6046 หรือสายด่วน 1368

 

*************************************

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu