TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

คณะสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr.Takamaro Fukuoka เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์

262
24.12.61

Dec 21 01

คณะสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น นำโดยMr.Takamaro  Fukuoka  เข้าเยี่ยมคารวะ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันศุกร์ที่  21  ธันวาคม  2561  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 20 ธ.ค. 61)

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu