TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ประกาศศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

1156
06.10.59

อ้างอิงรายละเอียดที่ : http://www.sacict.net/ckfinder/userfiles/files/Binder1(5).pdf

Main Menu