TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

“ปลัดพาณิขย์ กระตุ้นผู้ส่งออกไทยให้เร่งทำหน้าที่ “ครัวโลก” อย่างเต็มที่ หลังเนื้อไก่จากบราซิลมีปัญหาทำให้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ต้องพักการนำเข้า”

674
30.03.60

Main Menu