TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า

2706
02.06.59

ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศฯ ณ กรุงบรัสเซลส์

(ที่ 05009/208 ลว.26พฤษภาคม 2559 เรื่อง สหภาพยุโรปแจ้งเวียนความครอบคลุมของ reefer vessels ในระเบียบด้านสุขอนามัยของสินค้าประมงนำเข้า)

 

 

Main Menu