Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
เกี่ยวกับกระทรวง

MOC   i-SERVICE

ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายข้าราชการการเมือง

83519
24.01.60

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Minister of Commerce)Logo Ss
 

1

นางอภิรดี ตันตราภรณ์
Mrs. Apiradi Tantraporn
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Deputy Minister of Commerce)Logo Ss
 

Sontirat1

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat Sontijirawong
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (Vice Minister for Commerce)Logo Ss
 

3

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง
Mr. Winichai Chaemchaeng
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
Vice Minister for Commerce

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Advisor to the Minister of Commerce)Logo Ss
 

4

Vichien

นายวิจักร วิเศษน้อย
Mr. Vichak Visetnoi
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Minister of Commerce
นายวิเชียร ชวลิต
Mr. Vichien Chavalit
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Advisor to the Deputy Minister of Commerce

  

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Secretary to the Minister of Commerce)Logo Ss
 

None

 Chaiporn

-
-
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Secretary to the Minister of Commerce
นายชัยพร ชยานุรักษ์
Mr. Chaiporn Chayanurak
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Assistant Secretary to the Minister of Commerce
 
 
Logo Ss   คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
 • นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายธราธร รัตนนฤมิตรศร
 • นางสาวรัชดา เจียสกุล
 • นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
 • นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
 • นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
 • นายวิเชษฐ์ ตันติวานิช
 • นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
 • นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
 • นายอดุลย์ วินัยแพทย์
 • นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล
 • นายนวพล วิริยะกุลกิจ

 

Logo Ss   **ทำเนียบรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์**

 

Logo Ss     สำนักงานรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 
 
 

Main Menu