TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

Mr. Hiroki MITSUMATA ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย(เจโทร) เข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ (สร. 20 ธ.ค.60)

104
20.12.60

20Dec60 1

Mr. Hiroki  MITSUMATAประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย(เจโทร)  เข้าพบ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการค้าการลงทุน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  เมื่อวันอังคารที่  19  ธันวาคม  2560  ณ  ห้องรับรอง ชั้น 11  กระทรวงพาณิชย์  (สำนักงานรัฐมนตรี 20 ธ.ค. 60) 

MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service
MOC e-Service

Main Menu