ค้นหาข้อมูล

facebooktwitteryoutube

header-หน้าใน

MOC  i-SERVICE

สรุปแถลงข่าวการค้าระหว่างประเทศของไทยรายเดือน

3128
27.02.60

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยล่าสุดเดือน กุมภาพันธ์  2560

 

>> รายละเอียดข้อมูลการแถลงข่าวล่าสุด ที่ : http://tpso.moc.go.th/international_trade       

(ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)
 
>> รายละเอียดข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยล่าสุด ที่ : http://www2.ops3.moc.go.th/
(ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

* เนื่องจาก องค์การศุลกากรโลกมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ ครั้งที่ 6 (ระบบฮาร์โมไนซ์ 2017) เพื่อให้พิกัดศุลกากรของสินค้ามีความทันสมัย ชัดเจน สอดคล้องกับรูปแบบทางการค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การศุลกากรโลกและเป็นภาคีอนุสัญญาระบบฮาร์โมไนซ์ขององค์การศุลกากรโลก (ตามอนุสัญญาดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ ประมาณทุกๆ 5 ปี ต่อครั้ง) จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการจําแนกประเภทสินค้าให้เป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 ด้วย

         ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นข้อมูลที่ใช้สินค้าตามระบบการจําแนกประเภทสินค้าตามระบบฮาร์โมไนซ์ในการจัดกลุ่มสินค้า จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามระบบฮาร์โมไนซ์ 2017 ที่มีการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น ในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2560 เป็นข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงครั้งที่ 1

อ้างอิงที่ :  http://www.customs.go.th/cont_strc_download.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&current_id=142231324149505e4e464b4b464b4c (หน้า 842)

 

>> ข้อมูลการแถลงข่าวย้อนหลัง (มีนาคม 2550 - ธันวาคม 2558)
 
 
 

 

 

Main Menu