TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบำชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางขงกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

228
19.01.61

Main Menu