TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1205
27.08.61

Main Menu