TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา)

704
29.10.61

Main Menu