TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครทดสอบความรู้ความสามารถข้าราชการเพื่อเตรียมการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2552
06.11.61

Main Menu