TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

1490
30.04.61

Main Menu