TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

2054
03.09.61

Main Menu