TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง
Dit
ขอบเขตการจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง- กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด ระยะ 2 (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าจ้างรถสำหรับแขกพิเศษ EX๑ - EX๒ คณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานทั่วไป งานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๒ (THAIFEX - World of Food Asia ๒๐๑๙) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dit
-ร่าง- กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างโรงงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างจ้ดทำระบบสารสนเทศกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าต่างประเทศ (DFT)
No subcategories, 6 stories

Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการส่งออก ณ งานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23-28 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการส่งออก ณ งานแสดงสินค้า THAIFEX-World of Food Asia 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23-28 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ Call Center รองรับการอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า 5 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-13 มีนาคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
ชมทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง - กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP)
No subcategories, 10 stories

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องจ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบการแจ้งและรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในรูปแบบไร้กระดาษ (Paperless)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ร่าง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องประกาศจ้างดำเนินงานตามโครงการวิเคราห์ข้อมูลสิทธิบัตรและรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.