TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 36 stories

Ops
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
Offline 2 Online Expo 2018 ครั้งที่ 2
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
แถลงข่าว Thailand e-Commerce Festival 2018
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 26 stories

Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

140060705
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบันเทิง งาน American Film Market Conference 2018 (Thai Night) ณ นครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 2000 kVA (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Rge
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ฮง ๕๙๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินโครงการออกแบบ/ตรวจทาน/เรียบเรียง และจัดทำไฟล์ข้อมูลคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในตลาดอาเซียนสำหรับเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของกรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถพร้อมบริการโครงการคณะผู้แทนการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
สมัครอบรมออนไลน์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสตร 2 วัน) ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *ฟรีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ" (หลักสตร 2 วัน) ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี *ฟรีค่าใช้จ่าย" รายละเอียดโปรดคลิก
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง " ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 12 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒèéÒ§àËÁҨѴ§Ò¹ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤éÒ GI áÅÐàªÔ§ÇѲ¹¸ÃÃÁ/Ëѵ¶¡ÃÃÁ Thailand 4.0 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒôéÒ¹¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅТմ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ ªØ´·Õè 1 ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ Êè§àÊÃÔÁáÅоѲ¹ÒµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂ/ÍÔ¹·ÃÕÂì¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ »ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìàÊé¹·Ò§ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂ/ÍÔ¹·ÃÕÂì¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒúÙóҡÒáÒäéÒ¡ÒÃŧ·Ø¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ㹡ÅèØÁ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÅèØÁ»ÃÐà·È GMS áÅÐ ASEAN+6 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅСÃдѺÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡Òà ¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ 4 ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒõÅÒ´áÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ ¡ÕÌÒáÅÐà¤Ã×Í¢èÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ ÁË¡ÃÃÁâ¤ÃҪŴ·Ñé§àÁ×ͧ 2018 »Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2561 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅСÃдѺÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒáÒ÷èͧà·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.