TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (e-Trade Mangement of Dual-use ltem e-TMD) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dit
กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ร่าง ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจ้างบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารงานลงทะเบียนที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖๔)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 8 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨é´¨éÒ§¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒäéÒªÒÂá´¹áÅСÒÃŧ·Ø¹ÀÒÂ㹡ÅèØÁ¨Ñ§ËÇÑ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤éÒÀÒÂã¹»ÃÐà·È ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒäéÒªÒÂá´¹áÅСÒÃŧ·Ø¹ÀÒÂ㹡ÅèØÁ¨Ñ§ËÇÑ´ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤éÒÀÒÂã¹»ÃÐà·È ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì áÅШѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒáÅÐà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¼éÒäËÁá¾ÃÇÒ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ¢éÒÇà˹ÕÂÇà¢Òǧ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì áÅмŵÀѳ±ìÊÔ¹¤éÒ OTOP/SMEs ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀѳ±ìªØÁª¹à¾×èÍà¾ÔèÁÁÙŤèÒáÅЪèͧ·Ò§¡ÒõÅÒ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éҧ¡ÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ·Õèà»ç¹ÍѵÅѡɳìáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¾×é¹·Õè¢Í§ÀÒ¤ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.