Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 36 stories

Ops
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
คณะกรรมการ Biz Club Thailand
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
แนวทางความร่วมมือในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
Franchise B2B 19 Fair
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
การประชุมนำเสนอโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

30335551
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ การซื้อสื่อโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ (Online Media) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ T Mark ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์สินค้าผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสัมมนาการสร้างโอกาสธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติของไทยสู่สากล
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
140060705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการกิจกรรมการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ T Mark ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์สินค้าผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริหารการจัดงานของไทย รูปแบบสื่อวีดีทัศน์ภาษาอังกฤษ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาในประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!

Please publish modules in offcanvas position.