TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

Tn20151019 2611
กิจกรรม PWO Walk & Run ปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151203 2731
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151117 2706
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า โชคศักดาพานิช จังหวัดสระเเก้ว (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151208 2736
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151110 2656
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dtn
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ผ่านสื่อวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดวิจารณ์ 16 พ.ย. 61)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
Dit
รายการข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ชุดอุปกรณ์และแบบมาตราสำหรับสอบเทียบพิคะโนมิเตอร์ทรงกลม (Sphere Pyknometer) ด้วยการชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชล ภายใต้โครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
239810
เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16220705
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ Creative Lab
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
225300
หลักสูตร
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16354126
หลักสูตร "ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter 4.0 Plus" รุ่นที่ 16
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 7 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍöâ´ÂÊÒà ¢¹Ò´ 12 ·Õè¹Ñè§ (´Õà«Å) »ÃÔÁҵáÃк͡ÊÙºäÁèµèÓ¡ÇèÒ 2,400 «Õ«Õ ËÃ×Í¡ÓÅѧà¤Ã×èͧ¹µìÊÙ§ÊØ´äÁèµèÓ¡ÇèÒ 90 ¡ÔâÅÇÑѵµì 1 ¤Ñ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éͤÃØÀѳ±ì¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìáÅÐÍØ»¡Ã³ì¢Í§Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧ¾Ò³ÔªÂì (Êèǹ¡ÅÒ§áÅÐÊèǹÀÙÁÔÀÒ¤) »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§¤èÒ»ÃѺ»ÃاÍÒ¤Ò÷Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂáÅÐÊÔ觡èÍÊÃéÒ§»ÃСͺ Êӹѡ§Ò¹¾Ò³ÔªÂì¨Ñ§ËÇѴྪúÙÃ³ì µÓºÅÊÐà´Õ§ ÍÓàÀÍàÁ×ͧྪúÙÃ³ì ¨Ñ§ËÇѴྪúÙóì 1 áËè§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§»ÃѺ»ÃاËéͧ½Ö¡ÍºÃÁËÅÑ¡ÊٵùѡºÃÔËÒáÒþҳԪÂìÃдѺÊÙ§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍ«×éÍöºÃ÷ء (´Õà«Å) ¢¹Ò´ 1 µÑ¹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.