TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ความลับทางการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาด GI 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชล ภายใต้โครงการค่านิยมและปลูกจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างปรับปรุงห้องผึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง ด้วยวิธี e-bidding
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ สินค้าข้าวกอเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานสากล (External Control) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 10 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅÔµáÅФǺ¤ØÁÃÑ¡ÉÒÁҵðҹ¼ÅäÁé»ÅÍ´ÀÑ ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ¡ÃдѺµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ ÊØ¢ÀÒ¾ áÅйÇѵ¡ÃÃÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ à¾ÔèÁªèͧ·Ò§áÅÐàª×èÍÁ⧵ÅÒ´ÊÔ¹¤éҤسÀÒ¾ â´Â¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ¡ÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡ 2 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁÒºÃÔ¡ÒõÒÁâ¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà´è¹ ¡ÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤ãµé½Ñè§Íѹ´ÒÁѹ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅСÅÂØ·¸ì·Ò§¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ à¾ÔèÁªèͧ·Ò§µÅÒ´áÅСÒèÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì·Ñé§ã¹áÅеèÒ§»ÃÐà·È §Ò¹¨Ñ´áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ à¨Ã¨Ò¸ØáԨ ³ ÈÙ¹Âì¡ÒäéÒ¾ÒÃÒä´«ì ¾ÒÃì¤ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ÃÐËÇèÒ§Çѹ·Õè ö - ñð ÁÕ¹Ò¤Á òõöò ËÃ×ÍÈÙ¹Âì¡ÒäéÒã¹à¢µÀÒ¤¡ÅÒ§ ¨Ó¹Ç¹ ñ ¤ÃÑé§ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÅÍ´ÀÑ Food Valley ¡Ô¨¡ÃÃÁ ¾Ñ²¹ÒÃкº¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍصÊÒË¡ÃÃÁ·Õèá»ÃÃÙ»áÅÐäÁèá»ÃÃÙ» »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ¾Ñ²¹ÒÍصÊÒË¡ÃÃÁá»ÃÃÙ»áÅÐÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒäúǧ¨Ã ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ·Õè 1 ¡ÒÃà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾´éÒ¹¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒÍصÊÒË¡ÃÃèÁá»ÃÃÙ» â´Â¡ÒèѴͺÃÁÊÑÁ¹Ò¢éÒÇáÅÐÁѹÊÓ»ÐËÅѧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.