TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

Tn20151019 2611
กิจกรรม PWO Walk & Run ปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151110 2656
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151203 2731
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151208 2736
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151123 2718
กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 25 stories

Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - เครื่องหมายการค้า
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dit
ขอบเขตการจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง- กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด ระยะ 2 (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าจ้างรถสำหรับแขกพิเศษ EX๑ - EX๒ คณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าชมงานทั่วไป งานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๒ (THAIFEX - World of Food Asia ๒๐๑๙) วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dit
-ร่าง- กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างโรงงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างจ้ดทำระบบสารสนเทศกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 10 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨éÒ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì áÅШѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒáÅÐà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¼éÒäËÁá¾ÃÇÒ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ¢éÒÇà˹ÕÂÇà¢Òǧ¡ÒÌÊÔ¹¸Øì áÅмŵÀѳ±ìÊÔ¹¤éÒ OTOP/SMEs ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Øì ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼ÅÔµÀѳ±ìªØÁª¹à¾×èÍà¾ÔèÁÁÙŤèÒáÅЪèͧ·Ò§¡ÒõÅÒ´ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éҧ¡ÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ·Õèà»ç¹ÍѵÅѡɳìáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¾×é¹·Õè¢Í§ÀÒ¤ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¡ÒüÅÔµáÅСÒäéÒ¼ÅäÁéÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒùӼÙé»ÃСͺ¡ÒÃà¢éÒÃèÇÁ§Ò¹ Thaifex-World of Food Asia 2019 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¼Ùé»ÃСͺ¡ÒáÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤à˹×͵͹º¹ ñ ÊÙè¡ÒÃà»ç¹¹Ñ¡¡ÒõÅÒ´ÊÒ¡Å ÀÒÂãµé ¾.Ã.º.§º»ÃÐÁÒ³ÃÒ¨èÒ¡ÅØèÁ¨Ñ§ËÇÑ´ÀÒ¤à˹×͵͹º¹ ñ ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃéÒ§à¤Ã×Í¢èÒ·ҧ¡ÒäéÒáÅШѺ¤Ùèà¨Ã¨Ò¸ØáԨ¡ÒäéÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§á»Å§¢éÍÁÙŹԵԺؤ¤ÅãËéà»ç¹ÃٻẺÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.