TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตร
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.html
ร่างประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและแจ้งเตือนสถานะการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบควบคุมบริหารจัดการส่วนกลาง จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

อบรมสัมมนา


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สมัครผ่านระบบ MOC BIZ GO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
รับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 18-19
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ข่าวประชาสัมพันธ์การออกหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : การปรับตัวนวัตกรรม Thailand 4.0
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 4 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§àËÁҨѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ·Õèà»ç¹ÍѵÅѡɳìáÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¾×é¹·Õè¢Í§ÀÒ¤ ÀÒÂãµéá¼¹ºÙóҡÒþѲ¹Ò¾×é¹·ÕèÃдѺÀÒ¤ »Õ§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀѳ±ì ºÃèØÀѳ±ì Êè§àÊÃÔÁ¡ÒõÅÒ´ ¼ÅÔµÀѳ±ì OTOP SMEs áÅÐËѵ¶ÍصÊÒË¡ÃÃÁ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃéÒ§¡ÒÃÃѺÃÙé/»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÊÔ¹¤éÒ¢éÒÇ ¼ÅÔµÀѳ±ì¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÌÊÔ¹¸Øì áÅÐà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéҨѧËÇÑ´ Kalasin Green Market ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨ËÅÑ¡áÅоת·Ò§àÅ×Í¡ »ÃШӻէº»ÃÐÁÒ³ ¾.È.2562 ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒþѲ¹Òà¾×èÍ¡ÃдѺ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤éÒáÅкÃÔ¡ÒÃãËéä´éÁҵðҹÊÒ¡Å ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more

Please publish modules in offcanvas position.