TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

ข่าวเด่นกระทรวง
No subcategories, 15 stories

Tn20151019 2611
กิจกรรม PWO Walk & Run ปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151110 2656
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดชุมพลนิกายาราม ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151203 2731
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เเละพลังของเเผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๘
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151117 2706
องค์การคลังสินค้าลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้า โชคศักดาพานิช จังหวัดสระเเก้ว (โครงการเเทรกเเซงตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔/๕๕)
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
Tn20151208 2736
ผู้บริหารองค์การคลังสินค้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่มา : องค์การคลังสินค้า Pwo
Read more
ชมทั้งหมด
ความรู้ด้านกฎหมาย
No subcategories, 22 stories

Dip
กฎหมาย - ลิขสิทธิ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
ร่างกฎหมายที่รับฟังความคิดเห็น
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - แบบผังภูมิของวงจรรวม
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dip
กฎหมาย - การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
ชมทั้งหมด

Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (e-Trade Management of Dual-use Items e-TMD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dtn
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำวารสารการค้าระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Dtn
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) (ครั้ง 2)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด
D - ความรู้ด้านการพาณิชย์
No subcategories, No stories

No stories found!
2 subcategories, No stories

No stories found!
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
No subcategories, 12 stories

Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§ÊÃéÒ§âÍ¡ÒÊáÅТÂÒªèͧ·Ò§¡ÒäéÒ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁµÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ¡ÒþѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾à¡ÉµÃ¡Ã áÅÐà¾ÔèÁªèͧ·Ò§¡ÒõÅÒ´ÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì ¡Ô¨¡ÃÃÁÂèÍ ¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒèÓ˹èÒÂà¾×èÍ¢ÂÒÂà¾×èÍ¢ÂÒªèͧ·Ò§¡ÒõÅÒ´áÅСÃеØ鹡ÒúÃÔâÀ¤ ¨Ñ´§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ÁË¡ÃÃÁÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊÔ¹¤éÒà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕÂì㹨ѧËÇÑ´µèÒ§ÀÙÁÔÀÒ¤ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¾Ñ²¹ÒÍÒËÒÃà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÀÑ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡ÒèѴ§Ò¹áÊ´§áÅШÓ˹èÒÂÊÔ¹¤éÒ ÀÒÂãµéâ¤Ã§¡ÒûÃѺ»ÃاÁҵðҹÊÔ¹¤éÒáÅиØáԨºÃÔ¡ÒôéÒ¹¡Ò÷èͧà·ÕèÂÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁàª×èÍÁ⧵ÅÒ´ÊÔ¹¤éÒªØÁª¹àªÔ§¹Çѵ¡ÃÃÁ ¡ÑºáËÅ觷èͧà·ÕèÂÇàªÔ§Í¹ØÃÑ¡Éì ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Ops
»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§â¤Ã§¡ÒáÃдѺ¾×ªàÈÃÉ°¡Ô¨¨Ñ§ËÇÑ´Ãйͧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
ชมทั้งหมด

Please publish modules in offcanvas position.