ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ประจำศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ ๑ และ ๒
จ้างทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ประจำศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์ ๑ และ ๒
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2561
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2561
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ2561 ด้วยวิธี e-bidding
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ2561 ด้วยวิธี e-bidding
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
บำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง
บำรุงรักษาเครื่องบันทึกเวลาการทำงานเข้า-ออก โครงการ One Roof และส่วนกลาง
จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำปีงบประมาณ 2561
จัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561
จัดซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2561
จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (PMOC) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (PMOC) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางเช่าระบบประชุมทางไกล(Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ราคากลางเช่าระบบประชุมทางไกล(Web Conference/Video Streaming) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ราคากลางจ้่างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ราคากลางจ้่างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ
จ้างเหมาบริการที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และความรู้พื้นฐานด้านการงบประมาณ
จ้างเหมาบริการที่พัก อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และความรู้พื้นฐานด้านการงบประมาณ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและรถเข็นสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและรถเข็นสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อหน่วยประมวลผลและหน่วยจ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ซื้อหน่วยประมวลผลและหน่วยจ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึก"เพชรพาณิชย์"ประจำปี 2560
จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึก"เพชรพาณิชย์"ประจำปี 2560
จ้างจัดงานวันครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” 2560
จ้างจัดงานวันครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” 2560
จ้างพัฒนาระบบงานสำหรับการเชื่อมต่อระบบทะเบียนราษฎร
จ้างพัฒนาระบบงานสำหรับการเชื่อมต่อระบบทะเบียนราษฎร
จ้างจัดทำหนังสือผลงานกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 3 ปี (ก.ย.2557-ก.ย.2560) และสมุดปกขาว (White Paper)
จ้างจัดทำหนังสือผลงานกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 3 ปี (ก.ย.2557-ก.ย.2560) และสมุดปกขาว (White Paper)