ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ราคากลางซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อหน่วยประมวลผลและหน่วยจ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ซื้อหน่วยประมวลผลและหน่วยจ่ายไฟของอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 1 (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า)
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 อัตรา
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy)
จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึก"เพชรพาณิชย์"ประจำปี 2560
จ้างทำเข็มกลัดที่ระลึก"เพชรพาณิชย์"ประจำปี 2560
จ้างจัดงานวันครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” 2560
จ้างจัดงานวันครบรอบ 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ “วันพาณิชย์” 2560
จ้างพัฒนาระบบงานสำหรับการเชื่อมต่อระบบทะเบียนราษฎร
จ้างพัฒนาระบบงานสำหรับการเชื่อมต่อระบบทะเบียนราษฎร
จ้างจัดทำหนังสือผลงานกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 3 ปี (ก.ย.2557-ก.ย.2560) และสมุดปกขาว (White Paper)
จ้างจัดทำหนังสือผลงานกระทรวงพาณิชย์ ในรอบ 3 ปี (ก.ย.2557-ก.ย.2560) และสมุดปกขาว (White Paper)
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
เช่าวงจรสื่อสัญญาญและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
เช่าวงจรสื่อสัญญาญและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561
การจ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ปีงบประมาณ 2561
การจ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ปีงบประมาณ 2561
การจ้างงานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561
การจ้างงานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561
ราคากลางเช่าหม้อมแปลงไฟฟ้าอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 1
ราคากลางเช่าหม้อมแปลงไฟฟ้าอาคารกระทรวงพาณิชย์โครงการระยะที่ 1
ีีราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาค
ีีราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเชื่อมโยงกับส่วนภูมิภาค
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2559
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2559
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อวิทยุ
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อวิทยุ
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคลังสำหรับหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงเบิกใช้ในราชการ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคลังสำหรับหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงเบิกใช้ในราชการ
ซื้อโต๊ะสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุม อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อโต๊ะสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุม อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
จัดซื้อภายใต้โครงการการพัมนาระบบSingle Sing-On ตามนโยบายOne Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
จัดซื้อภายใต้โครงการการพัมนาระบบSingle Sing-On ตามนโยบายOne Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2