ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2559
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2559
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบหอผึ่งน้ำระบายความร้อน (COOLING TOWER) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อวิทยุ
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อวิทยุ
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กระทรวงพาณิชย์ ปี 2560
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคลังสำหรับหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงเบิกใช้ในราชการ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อสำรองคลังสำหรับหน้าห้องผู้บริหารระดับสูงเบิกใช้ในราชการ
ซื้อโต๊ะสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุม อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อโต๊ะสแตนเลสเพื่อใช้ในราชการห้องประชุม อาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
จัดซื้อภายใต้โครงการการพัมนาระบบSingle Sing-On ตามนโยบายOne Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
จัดซื้อภายใต้โครงการการพัมนาระบบSingle Sing-On ตามนโยบายOne Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 3
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ซื้อภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องร้บรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
ซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3
โครงการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใน CLMV โดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 3
โครงการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใน CLMV โดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก ครั้งที่ 3
ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2
ปรับปรุงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและฐานข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองคลัง
จ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
จ้างปรับปรุงการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการตามนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโนบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ซื้อภายใต้โครงการการพัฒนาระบบ Single Sign-On ตามนโนบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 2
ซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
ซื้อปรับปรุงระบบการประชุมทางไกลประสานการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรูัความเข้าใจข้อมูลข่าวสารติดตามและแก้ไขข่าวเชิงกระทบผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความรูัความเข้าใจข้อมูลข่าวสารติดตามและแก้ไขข่าวเชิงกระทบผ่านสื่อสังคมออนไลน์
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ครั้งที่ ๒
จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ครั้งที่ ๒
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงและภาพสำหรับห้องประชุมส่วนกลางและห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Print Laser สี และเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง Print Laser สี และเครื่องสแกนเอกสาร เพื่อใช้ในราชการของกองการเจ้าหน้าที่
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายมาตรการและทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยทางสื่อหนังสือพิมพ์
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายมาตรการและทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทยทางสื่อหนังสือพิมพ์
โครงการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก
โครงการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนในCLMVโดยผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เชิงลึก
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อโทรทัศน์
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย มาตรการ และทิศทางเศรษฐกิจการค้าไทย ทางสื่อโทรทัศน์
จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัย ตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2560
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน้ตของกระทรวงพาณิชย์ 1 เดือน (1-31 ธ.ค. 59)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน้ตของกระทรวงพาณิชย์ 1 เดือน (1-31 ธ.ค. 59)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2560 (1ม.ค -30 ก.ย. 60)
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ปีงบประมาณ 2560 (1ม.ค -30 ก.ย. 60)