ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ ปี2562
จ้างบำรุงรักษอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center)ของกระทรวงพาณิชย์ ปี2562
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562
จ้างบริการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4, L5 และ L6) ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างบริการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (ลิฟต์หมายเลข L4, L5 และ L6) ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC - Operation Room) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศส่วนกลางอาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2562
ซ่อมแซมสัญญาณระบบภาพของห้องประชุมกิตติยากรณ์วรลักษณ์และห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร
ซ่อมแซมสัญญาณระบบภาพของห้องประชุมกิตติยากรณ์วรลักษณ์และห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร
ซื้อหน่วยความจำภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อหน่วยความจำภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Private Cloud และ DR Site ของกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์
จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงพาณิชย์
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่)
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
จ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา ปีงบประมาณ 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562
ซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง (Chiller) No2
ซื้ออะไหล่เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศส่วนกลาง (Chiller) No2
ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบรดน้ำต้นไม้ กระทรวงพาณิชย์
ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบรดน้ำต้นไม้ กระทรวงพาณิชย์
ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า
ซื้อแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟฟ้า
งานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562
งานรักษาสวนและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ประจำปี 2562
จ้างงานกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และยุง ประจำปี 2562
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างงานรักษาความปลอดภัยและจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562
จ้างบริหารจัดการอาคาร สถานที่และงานวิศวกรรม ปีงบประมาณ 2562
จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A
จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเรือโดยสาร อาคารกระทรวงพาณิชย์ โซน A
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
เช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2562
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (Sewage Pump) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย (Sewage Pump) อาคารกระทรวงพาณิชย์ โครงการระยะที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง
จ้างซ่อมแซมกันซึม ซึลกระจกและผนังหินแกรนิต อาคารกระทรวงพาณิชย์
จ้างซ่อมแซมกันซึม ซึลกระจกและผนังหินแกรนิต อาคารกระทรวงพาณิชย์