Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

Rge
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะและขีดความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของกรม หลักสูตร เสริมสร้างองค์ความรู้งานด้านการบริหารพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
164629342
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุดของกรมฯ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดดรัมสร้างภาพเครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

1380030673 Transaction 3D
การลงโฆษณางานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 HFN
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
การลงโฆษณางานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 HOSPITALITY DESIGN
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
87158796
การลงโฆษณางานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 GIFT AND DEC ACCESSORIES
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7768935
การลงโฆษณางานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน 2561 FURNITURE TODAY
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
477765179
ประกาศราคากลางโครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seafood Expo Global 2018
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu