Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

020603 1533 0128 O  S.thb
ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ประจำปี 2560
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
140060705
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ The Big 5 Show 2017 ณ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16451922
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน ๖ ชั้น และอาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเป็น Startup Complex โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380031720 Comment Write
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเตรียมการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ๒๕๖๑ (TAPA 2018)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

1366720683 Email
ประกาศราคากลางการจัดเช่าพื้นที่/คูหามาตรฐานเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Texworld ก.ย. 2560 กรุงปารีส
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
020603 1533 0128 O  S.thb
การจัดเช่าพื้นที่เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MIPCOM 2017 ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
200028867 003
โครงการจัดจ้างบริษัทจัดทำ Fair Leaflet งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน ครั้งที่ 14
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Pic1
โครงการจัดทำ Fair Directory ในรูปแบบ CD พร้อมปก สำหรับแจกในงาน CAEXPO
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Pic1
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างบริษัทตกแต่งคูหาประเทศไทย งานแสดงสินค้าอาเซียน-จีน
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu