Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาตลาด สำหรับผู้สูงอายุปีที่ ๕ (๖๐+ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสมุดตารางงานแสดงสินค้าแบบตั้งโต๊ะ ปี ๒๕๖๑
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
16451922
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบำรุงรักษาระบบ Call Center Knowledge Management System (CKS)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
1380030673 Transaction 3D
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล Demark และ G-mark 2017 ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศเทศไทยในด้านการค้าและบริการสู่ยุค Thailand 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

Fas087
การประกวดราคาค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและตกแต่ง และค่ารื้อถอนคูหาประเทศไทยในงานแสดงสินค้า Biofach 2018 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7768935
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาดำเนินโครงการลงโฆษณางานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่ 61
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Fas087
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
30335551
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาหารไทยผ่านร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
140060705
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องจับคู่ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยเยือนไนจีเรียและกาน่า (ไนจีเรีย)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu