TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่ จัดทำและติดตั้งคูหา โครงการคูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming ๒๐๑๙
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารไทยสู่ตลาดโลก (Thailand Kitchen of the World) ในงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX-World of Food Asia 2019
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาปี ๒๕๖๒
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การตกแต่งคูหาและสถานที่จัดงานโครงการ Top Thai Brands ๒๐๑๙ ณ เมืองกัลกัตตา สาธารณรัฐอินเดีย
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
521554
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าเช่าพื้นที่เจรจาการค้าโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจเกมเข้าร่วมเจรจาการค้าในงาน Game Connection America ๒๐๑๙
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Ditp
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) โครงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ไทย ปี 2562
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu