TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ประกวดราคาภายในประเทศ

1366197926 Notice Board
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดคูหาเพื่อให้ข้อมูล/คำปรึกษาและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-Active โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินโครงการนิทรรศการผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินโครงการนิทรรศการผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
37881852
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด
ประกวดราคาต่างประเทศ

1366720683 Email
ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องโทรสารของสำนักงานฯ งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Imsis220 011
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ของ สคต. ซันติอาโก
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ชื่อโครงการขอซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่องพิมพ์พรินเตอร์ ของ สคต กรุงนิวเดลี กันยายน 2561
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
159326969
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อของจ้างงานซ่อมแซมครุภัณฑ์-เครื่องพริ้นเตอร์สคต.กรุงนิวเดลี
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7460611.thb
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างชื่อโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ของ สคต.กรุงนิวเดลี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu