Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

Dbd
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศยกเลิกการประกวดราาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

Dbd
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Gift Fair
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Gift Fair
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศราคากลาง

Dbd
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้มีความสมบูรณ์ (Data Cleansing)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu