TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

Dbd
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 107 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dbd
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 8/1/2562 (1)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สร้างภาพ (Drum) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๒ อัน
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดอบรมสัมมนาโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน ๑๓ รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจรับงบการเงินที่นำส่งทางไปรษณีย์และการบันทึกรับและจัดเก็บภาพ (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดส่งในรูปแบบกระดาษ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศราคากลาง

Dbd
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ชมทั้งหมด

Main Menu