Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

Dbd
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dbd
ประกาศจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น โดยวิธีสอบราคา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพโครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

Dbd
ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศราคากลาง

Dbd
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมา
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Dbd
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจสปา และนวดเพื่อสุขภาพ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการนำเสนอธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ชมทั้งหมด

Main Menu