TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

หมวดหมู่ประกาศการขายทอดตลาด

Dbd
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dbd
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 -30 กันยายน 2561) จำนวน 10 ราย
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม วงเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา

Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 87 รายการ
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์ ธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมอุปกรณ์
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึก วันกิติยากร ประจำปี ๒๕๖๑
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด
หมวดหมู่ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
Dbd
ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu