TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ขอบเขตจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กลุ่มรายการ จำนวน 8 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตจ้างโครงสร้างเครือข่ายเกษตอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง ขอบเขตจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กลุ่มรายการ จำนวน 8 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กำหนดขอบเขตงานจ้างการประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงด้วยโฟม ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อรณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และมีผู้ส่วนได้เสียให้ความสำคัญและชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง (16 มี.ค. 58)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต ๔-๒ จันทบรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค.59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างดำเนินโครงการยกระดับและเชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 มหกรรมสินค้าเกษตรต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2562
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ครั้งที่ 1
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติระดับชาติ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงราคากลาง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสิ่งประกอบอาคารสำนักงานชั่งตวงวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงราคากลาง : ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างสร้าง จ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กลุ่มรายการ จำนวน 8 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิดและการค้าในภูมิภาคอาเซียน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กลุ่มรายการ จำนวน 8 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างก่อสร้างสิ่งประกอบอาคารสำนักงานของสำนักงานชั่งตวงวัด จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กลุ่มรายการ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระยะที่ 2 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น : ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีประกวดรคาคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวตลาดประชารัฐต้องชม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างแบบมาตรา Master Meter LPG จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

No stories found!
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu