TH  EN  

ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC i-Service

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ขอบเขตงานจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง ขอบเขตงานจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ "การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตการดำเนินการจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน จำนวน 5 คัน ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศ กรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อขยายช่องทางการค้าสู่ภาคการส่งออก ด้วยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกแผนการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยอุปสงค์ผลไม้เมืองร้อนเชิงลึก และเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้เมืองร้อนจากแหล่งผลิตสู่ตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างดำเนินโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ด้วยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างจุัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market) ปี 2562 ครั้งที่ 4
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ "การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย"
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง-เอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ค. 62)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ "การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างดำเนินการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ "การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

No stories found!
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 1
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call center 1203 (02-507-7000,02-507-8000)
โทรสาร 02-547-5209-10
E-mail:webmaster@moc.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559  กระทรวงพาณิชย์   Ministry of Commerce

 

Button Ipv6 Big   Wcag2AA

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 3247419

กระทรวงพาณิชย์