Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
TORจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้ออุุปกรณ์เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน (สารเคมีสำหรับการตรวจสอบสารพิษตกค้างตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการตลาดกลาง และวิธีการใช้ website ตลาดกลางออนไลน์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตงานการจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...” จำนวน 3 รายการ (จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี และนครราชสีมา)(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 2 ครั้ง (จังหวัดชุมพร และกระบี่) (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดงาน"ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพฯปี 2560 " รายการที่ 1 จำนวน 15 เขต (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ในรูปแบบผ้ากันเปื้อน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินราคากลางที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ กิจกรรมคัดเลือกสินค้าของจังหวัดที่มีศักยภาพฯลฯ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ราคากลางจัดซื้อเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน (สารเคมีสำหรับการตรวจสอบสารพิษตกค้างตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ราคากลางจัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการตลาดกลาง และวิธีการใช้ website ตลาดกลางออนไลน์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการกระจายสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการกระจายสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...” จำนวน 3 รายการ (จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี และนครราชสีมา)(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...” จำนวน 3 รายการ (จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี และนครราชสีมา)(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตงานจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการตลาดกลาง และวิธีการใช้ website ตลาดกลางออนไลน์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณลักษณะของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน (สารเคมีสำหรับการตรวจสอบสารพิษตกค้างตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดแสดงความคิดเห็น ร่างรายละเอียดของงานจัดซื้อ และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างพิจารณ์การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 49 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)การจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการตลาดกลาง และวิธีการใช้ website ตลาดกลางออนไลน์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน (สารเคมีสำหรับการตรวจสอบสารพิษตกค้างตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาและยกระดับตลาดกลางให้ได้มาตรฐาน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 49 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu