TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ขอบเขตงานจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (Sakaeo SEZ Fair 2018)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงสำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารกรมการค้าภายใน (บริเวณห้องอธิบดี ชั้น ๑๐)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายใน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (แบบชว.3003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและพัฒนาปรับปรุงระบบ Active Directory กรมการค้าภายใน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารกรมการค้าภายใน (บริเวณห้องอธิบดีชั้น 10)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพฤติกรรมบริโภคข้าวเฉพาะ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างพัฒนาระบบอินทราเน็ต กรมการค้าภายใน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National single Window ระยะที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจ้างจัดทำ APPLICATION โครงการน้ำมันเต็มลิตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถโมบายปฏิบัติการด้านความชื้นข้าวและข้าวโพด ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดแสดงความคิดเห็นจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ชั่งตวงวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
แผนแก้ไขงบลงทุน (ครั้งที่ 1/2561)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu