TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
รายการข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ชุดอุปกรณ์และแบบมาตราสำหรับสอบเทียบพิคะโนมิเตอร์ทรงกลม (Sphere Pyknometer) ด้วยการชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งสอบเทียบมวล (Mass Comparator) พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม จำนวน 1 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตรา จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตจ้างจัดกิจกรรมรรรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Video Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสนับสนุนโครงการหนูณิชย์ Street Food ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องยกเลิกประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดงาน "สังคมสุขใจ" ครั้งที่ 5
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในภารกิจกรมการค้าภายใน (สื่อโทรทัศน์)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดทำรถโมบายพร้อมติดตั้งระบบแบบมาตรา ทั้ง 3 ระบบ (ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LPG,NGV) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางราคกลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งสอบเทียบมวล Mass Comparator พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม จำนวน 1 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
- ร่าง - เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตวัสดุประชาสัมพันธ์ร้านอาหารหนูณิชย์ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการที่ ๒ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกหูหิ้ว
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างชุดอุปกรณ์และแบบมาตราสำหรับสอบเทียบพิคะโนมิเตอร์ทรงกลม (Sphere Pyknometer) ด้วยการชั่งน้ำหนัก จำนวน 1ชุด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตรา จำนวน 21 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งสอบเทียบมวล Mass Comparator พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างชุดอุปกรณ์และแบบมาตราสำหรับสอบเทียบ พิคะโนมิเตอร์ทรงกรม (Sphere Pyknometer) ด้วยน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งรถยนต์ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องชั่งสอบเทียลมวล (Mass Comparator) พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม อ่านละเอียด 10 ไมโครกรัม
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
-ร่าง- เอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกแบบมาตร จำนวน 21 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu