Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ร่างขอบเขตจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตของการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ๓ คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้าง(TOR)จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงสีข้าวสมัยใหม่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศยกเลิกการจ้างโครงการรณรงค์บริโภคข้าวใหม่พันธุ์พื้นเมืองที่มีการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยวิธีคัดเลือก
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงานถมดิพร้อมบดอัดแน่นและงานกำแพงกันดินของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 49 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างพิมพ์ป้ายโครงการ สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างพิมพ์ป้ายโครงการ สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างพิมพ์จุลสารกรมการค้าภายในปี 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นจ้างจัดทำโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงสีข้าวสมัยใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu