TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ขอบเขตการดำเนินงานจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด..." จำนวน ๓ รายการ(จังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ และตราด)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตของการจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะงานธงฟ้าภูมิภาคนนทบุรี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างที่จ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวพันธุ์ กข43
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาพฤติกรรมบริโภคข้าวเฉพาะ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารกรมการค้าภายใน (บริเวณห้องอธิบดี ชั้น10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสำนักงาน ตกแต่งภายในอาคารกรมการค้าภายใน (บริเวณห้องอธิบดี ชั้น 10)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 23 รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความสำคัญของการกำกับดูแลเครื่องวัดสินค้าเกษตรที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในทางการค้า
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้า
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบราคาขายปลีกและขายส่งสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ผลิตและผู้บริดภคในประเทศเพื่อเพิ่มการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดจัดซื้อและพัฒนาระบบ Active Directory กรมการค้าภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบนวมและกระจายสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการชื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการจายสินค้าเกษตรสู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 2 ระหว่าวันที่ 27-29 กันยายน 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างประกวดราคาซื้อชุดกล้องวงจรปิด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดแสดงความคิดเห็นจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างจ้างจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เชิงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (แบบชว.3003) (ครั้งที่ 2) จำนวน 2,500,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด..." จำนวน ๓ รายการ (จังหวัดหนองบัวลำภู สุรินทร์ และตราด)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาความรู้ด้านการจัดการและการตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
แผนแก้ไขงบลงทุน (ครั้งที่ 1/2561)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu