TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ร่างขอบเขตของการจัดซื้อ (Term of Reference:TOR) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ ครั้งที่ 2 (3 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) พัฒนาระบบฐานขัอมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการ และระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค (ครั้งที่ 2) (8 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตจ้างจัดทำ APPLICATION โครงการน้ำมันเต็มลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการส่วนมาตรวัดสถานีบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค.59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อรณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และมีผู้ส่วนได้เสียให้ความสำคัญและชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง (16 มี.ค. 58)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงด้วยโฟม ณ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดทดสอบสมบัติความเป็นแม่เหล็ก(Susceptometers)ของตุ้มน้ำหนักแบบมาตรา จำนวน ๑ เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (แบบชว.3003) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้ัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค (3 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่สิ่งก่อสร้าง สติ๊กเกอร์เครื่องหมายคำรับรองชนิดเเถบผนึก จำนวน 107,500 ดวง (จัดซื้อในงบประมาณ 2559) 4 ม.ค.59
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการมหกรรมสินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน (8 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนงานบริการและงานอำนวยการ (ครั้งที่ 2) (3 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างเอกชนจัดงาน เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน "ลดราคาสินค้าเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่" 13-01-59
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ การคำนวณผลการสอบเทียบทางด้านปริมาตร (ฉบับปรับปรุง)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบและปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มี.ค. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อรณรงค์ให้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง (9 ก.พ. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องภายในกรมการค้าภายใน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) (15 มี.ค. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 เม.ย. 59)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
กรมการค้าภายใน เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถ 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่)(ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
กรมการค้าภายใน เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมธงฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างพิจารณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน ) จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจ้างงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นและงานกำแพงกันดิน ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วม ในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นและงานกำแพงกันดินฯ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 3
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2556 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu