Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

จัดซื้อจัดจ้าง - กรมการค้าภายใน (DIT)

ขอบเขตงาน (TOR)

Dit
ร่างขอบเขตจ้างจัดงาน “โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2560”(DIT Youth Camp 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างขอบเขตจ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560” รายการที่ 1 จำนวน 15 เขต (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตของงานจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่าง ขอบเขตของงานจ้างจัดงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน) จำนวน 5 คัน (e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะ

Dit
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ตุ้มน้ำหนัก) จำนวน ๒ รายการ
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลสอบจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการรับรองปริมาณการบรรจุสินค้าหีบห่อ รณรงค์ให้ผู้บรรจุสินค้าหีบห่อ ผู้บริโภค ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ และชักนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการรับรอง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 33 เครื่อง
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศยกเลิก

Dit
ยกเลิกการสอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ในรูปแบบผ้ากันเปื้อน
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อและปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จันทบุรี ชุมพร และกระบี่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบแบบมาตราทางมวลขนาดใหญ่
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศราคากลาง

Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง “โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2560”(DIT Youth Camp 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของธัญญพืชแบบไม่ทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดงาน “ธงฟ้าประชารัฐลดค่าครองชีพประชาชน" จำนวน 3 จุด
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด....จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดเชียงราย ตาก อุบลราชธานี และนครราชสีมา"
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560”
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
ประกาศเชิญชวน

Dit
ร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2560”(DIT Youth Camp 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดเชียงราย ตาก อุบลราชธานี และนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างประกาศกรมการค้าภายในเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560” รายการที่ 1 จำนวน 15 เขต (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเพิ่มการบริโภคผลไม้ไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงาน“โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2560”(DIT Youth Camp 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดเชียงราย ตาก อุบลราชธานี และนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็นร่างประกวดราคาจ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560” รายการที่ 1 จำนวน 15 เขต (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เปิดให้แสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างพิจารณ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อพร้อมติดตั้งเครน ) จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจ้าง

Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “โครงการพลังเครือข่ายเยาวชนกรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี 2560”(DIT Youth Camp 2017)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของธัญญพืชแบบไม่ทำลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร้างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัด...”จำนวน 4 ครั้ง (จังหวัดเชียงราย ตาก อุบลราชธานี และนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อชุมชนกรุงเทพ ปี 2560” รายการที่ 1 จำนวน 15 เขต (ครั้งที่ 2)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
เอกสารประกวดราคาจัดจ้างงานมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด
แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

Dit
ปีงบประมาณ 2560
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
Dit
ปีงบประมาณ 2559
ที่มา : กรมการค้าภายใน Dit
Read more
ชมทั้งหมด

Main Menu