TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) "ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) "ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่มภาคการผลิต การค้า และการลงทุน" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 9- 12 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่วีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3- 8 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) "ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 26-31 ตุลาคม 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu