Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 16- 21 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลกว่าด้วยการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 15- 20 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้า เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7- 9 ธันวาคม 2559 (วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.) ปิดแสดงความคิดเห็น
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (ฝั่งศูนย์อาหารสวัสดิการ ชั้น 4-17) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13- 15 ธันวาคม 2559 (วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.) ปิดแสดงความคิดเห็น
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu