Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมการค้าต่างประเทศเชิงรุก ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 3- 8 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 16- 21 สิงหาคม 2560 (วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติแบบรวมศูนย์ 1 ระบบ สำหรับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 6- 9 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 24- 30 ตุลาคม 2560 (วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลกว่าด้วยการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง 2017 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตั้งแต่วันที่ 15- 20 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu