TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 10-15 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (e-Trade Management of Dual-use Items e-TMD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 (TRC 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11-16 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจัดจ้างดำเนินโครงการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2019 (TRC 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 11-16 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานสินค้า 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 18-23 มกราคม 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu