Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมด้านการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) โดยสมัครและเรียนทาง www.dbdacademy.com เท่านั้น (สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน)
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นายทะเบียนระดับต้น รุ่นที่ 2-2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนสื่อออนไลน์ในยุค ๔.๐ : สถานการณ์และทางแก้”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมสัมนา ""WIPO - WTO colloquium for Intellectual Property Teachers"
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
Dbd
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (สัมมนาฟรี) ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณดำเนินธุรกิจที่อยากทำได้เต็มที่ นี่คือเรื่องใหม่ที่ธุรกิจต้องรู้
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกรมการค้า Dbd
Read more
Re EnactmentEvent KettleCorn
กิจกรรม "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Re EnactmentEvent KettleCorn
กิจกรรม "Export Clinic 2017 : เจาะลึกโอกาสตลาดต่างประเทศกับทูตพาณิชย์"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
0007843179K 849x565
ความรู้เบื้องในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 129
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
7628342
Eurasian day รุกตลาดรัสเซีย คาซัคสถาน รู้ลึกกลยุทธ์ทำการค้าอย่างเทพ
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Main Menu