TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


7628342
พัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าสินค้าอัญมณีไทย” (Export Clinic ครั้งที่ 3/2559)
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
14493757
สัมมนา หัวข้อเรื่อง "Luxury Brand Management in Jewelry"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
การสัมมนานำเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2560 – 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
การประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
การสัมมนาประชาพิจารณรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2560 - 2564
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
148863
การสัมมนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเมืองวลาดิวอสต๊อก ประเทศรัสเซีย”
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาลิขสิทธิ์ : เบื้องหลังความสำเร็จของวรรณกรรมและละครไทย กับความภูมิใจของศิลปิน
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
สัมมนาเรื่อง Power of innovation พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจยุคใหม่
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more
http://www.ipthailand.go.th/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่”
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา Dip
Read more

Main Menu