TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE


LOGO 7 31972f1511d17c36722766a249c1eff3
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน CLMVT หลักสูตร การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง จังหวัดขอนแก่น
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Ops
Read more
Dbd
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการบูรณาการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "นายทะเบียนระดับต้น" รุ่นที่ 3/2560
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
191281
"การบริหารจัดการความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
191264
"จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 : The New Economic Frontier"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
193159
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 5
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
193155
โครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 3
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
191092
สัมมนาฟรีเรื่อง "จะขายของออนไลน์เริ่มได้อย่างไร"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more
Dbd
เอกสารเรื่อง งบกระแสเงินสดและการจัดทำงบกระแสเงินสด
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Dbd
Read more
168636
สัมมนา "โครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าสินค้าอาหารสู่สากล"
ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Ditp
Read more

Main Menu