Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

ALL CHINA LEATHER EXHIBITION (ACLE) 2017

6190 0370d458c50f3edfb58ad47129839d04
ALL CHINA LEATHER EXHIBITION (ACLE) 2017
สถานที่ : Shanghai New International Expo Center (SNIEC)

วันที่จัดกิจกรรม :

30/08/60 ถึง 01/09/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

15/06/60 ถึง 14/07/60

รายละเอียดกิจกรรม : -เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง หนังแผ่น หนังฟอก เครื่องจักร เคมีภัณฑ์และชิ้นส่วน
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังที่ใหญ่งานหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ผลการเข้าร่วมงานครั้งที่ผ่านมา
- มูลค่าการสั่งซื้อทันที 140,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 4,900,00บาท)
- มูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี 670,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 23,450,000 บาท)
กรมฯ เก็บค่าเข้าร่วมงานฯ 2 อัตรา
1. บริษัทละ 53,000 บาท (อัตราของผู้เข้าร่วมงานขนาดใหญ่)
2. บริษัทละ 48,000 บาท (อัตราของผู้เข้าร่วมงานขนาดกลางและขนาดย่อม)
สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ต้องแนบสำเนาการเงิน (เฉพาะ
งบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออกย้อนหลัง 1 ปี
-อัตราสมทบของผู้เข้าร่วมงาน : กรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัคร
เข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง และจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่
ผู้ประกอบการไทย เช่น ค่าเช่าพื้นที่/ค่าคูหามาตรฐาน ค่าออกแบบ/ตกแต่งคูหา
และก่อสร้างคูหา เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0 2507 8369
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Main Menu