Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

Shoes & Leather Guangzhou 2017

6034 07e19e43c4383cb6dd1d82b9644f9276
Shoes & Leather Guangzhou 2017
สถานที่ : China Import and Export Fair Pazhou Complex

วันที่จัดกิจกรรม :

31/05/60 ถึง 02/06/60

วันที่เปิดรับสมัคร :

09/03/60 ถึง 10/04/60

รายละเอียดกิจกรรม : 1. เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับหนังและวัตถุดิบ หนังผืน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
2. ผลการเข้าร่วมงานในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2559)
กรมฯ เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 12 และมีผู้ประกอบการไทยสมัครเข้าร่วมงาน จำนวน 6 ราย
มูลค่าสั่งซื้อทันทีภายในงาน 10,500 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 367,500 บาท)
-มูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปี : 3,000,000 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 106,230,000 บาท)
-พื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งหมด ประมาณ 50,000 ตารางเมตร
3. อัตราค่าเข้าร่วมงานฯ แบ่งเป็น 2 อัตรา ดังนี้
-สำหรับขนาดรายใหญ่ : บริษัทละ 42,000. บาท/คูหา
-สำหรับขนาดกลางและขนาดย่อม : บริษัทละ 40,000.- บาท/คูหา (โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี ในกรณีที่งบการเงินของบริษัทมีการแยกรายได้จากการส่งออกที่ชัดเจน หรือ สำหรับใน กรณีที่งบการเงินของบริษัทไม่สามารถแยกรายได้จากการส่งออกที่ชัดเจน ให้ใช้ The Export Certificate Form หรือ ภพ.30 (รายเดือนย้อนหลัง 1 ปี) ตามปีปฏิทิน พร้อมทั้งใบสรุปรายได้จากการส่งออก)


ติดต่อสอบถามข้อมูล :
สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-507-8369
หน่วยงานผู้ดูแล :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Main Menu