Moc Mix Version 100 3 18

FacebookMoc Mix Version 100 3 08Moc Mix Version 100 3 10

header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

งานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ

THE BIG 5 SHOW 2017

 • ช่วงวันที่: 26/11/60 ถึง 29/11/60
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

TEXWORLD (Spring/Summer) 2018

 • ช่วงวันที่: 11/02/61 ถึง 14/02/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้า BIOFACH 2018

 • ช่วงวันที่: 14/02/61 ถึง 17/02/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งานแสดงสินค้า GULFOOD 2018

 • ช่วงวันที่: 18/02/61 ถึง 22/02/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

FOODEX JAPAN 2018

 • ช่วงวันที่: 06/03/61 ถึง 09/03/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA 2018

 • ช่วงวันที่: 11/03/61 ถึง 13/06/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

SEOUL FOOD & HOTEL 2018

 • ช่วงวันที่: 01/05/61 ถึง 04/05/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

SIAL 2018

 • ช่วงวันที่: 21/10/61 ถึง 25/10/61
 • ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Main Menu