TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน
ศูนย์ข่าวกระทรวงพาณิชย์

MOC   i-SERVICE

THE BIG 5 SHOW 2018

25610608105616  Big5 18a5d38ed13ba23ef357ba19284ddb7d
THE BIG 5 SHOW 2018

วันที่จัดกิจกรรม :

26/11/61 ถึง 29/11/61

รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่จัดแสดง : 26 พฤศจิกายน 2561 - 29 พฤศจิกายน 2561

 

วันที่รับสมัคร : 7 มิถุนายน 2561 - 25 กันยายน 2561

 

สถานที่จัดกิจกรรม : Dubai World Trade Center, Dubai, United Arab Emirates

 

กลุ่มสินค้า : 1. CONSTRUCTION MATERIAL/MACHINERY/TOOLS/EQUIPMENT

 

จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ : 23 ราย

 

อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม : 113000.00 บาท

 

รายละเอียดกิจกรรม : เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในตะวันออกกลาง โดยงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นทุกปี เพื่อเปิดการเจรจาการค้า และ รับการสั่งซื้อเท่านั้นไม่มีการจำหน่ายปลีก

1) ดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบสมัคร online ทางเดียวเท่านั้น และอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบสมัครเข้าร่วมงาน online เท่านั้น

2) เอกสารและหลักฐานการสมัครจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท รวมถึงมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจและแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ 

3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาผู้เข้าร่วมงานและจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

**หากมีปัญหาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรมผ่านระบบ DITP DRIVE กรุณาติดต่อ โทร.1169 หรือ โทร 02-507-8175 คุณรุ่งรัตน์**

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

 

ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ : 1. นางสาวมินตา มั่นคง

 

เบอร์โทรติดต่อ : 02-507-8377

 

เอกสารประกอบกิจกรรม : 
หนังสือเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THE BIG 5 SHOW 2018.pdf
Application 2018.pdf
Company Profile 2018.pdf
ข้อมูลรายละเอียดงาน.pdf
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ.pdf
คู่มือ.pdf

 

หมายเหตุ : **หมายเหตุ ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ศึกษากฎระเบียบหลักเกณฑ์และข้อแนะนำในการเข้าร่วมงาน ให้ถี่ถ้วนก่อนการสมัครทุกครั้ง

**หากมีปัญหาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรมผ่านระบบ DITP DRIVE กรุณาติดต่อ โทร.1169 หรือ โทร 02-507-8175 คุณรุ่งรัตน์**

 

Main Menu