TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมการค้าต่างประเทศ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน (คนพิการ)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า (ฉบับที่ 65) พ.ศ. 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Please publish modules in offcanvas position.