TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (จากการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ..... เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.....
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตร ตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP สำหรับปี 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตร ตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP สำหรับปี 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศ! กําหนดใช้งาน Form AJ สําหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศ! กําหนดใช้งาน Form AJ สําหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ..... เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศ! กรมฯ ขอแจ้งกำหนดการให้บริการระบบ e-Form D ASW จาก “วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561” เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบฯ
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu