TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
การออกหนังสือรับรองฯ Form AANZ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดคุณธรรม "ด้านจิตอาสา"
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ณ บริเวณ ชั้น 4 Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 14 เมษายน 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประกาศการปรับปรุงระบบ License สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น ( ร่าง ) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ..... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญสมัครขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คต. ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย... ก้าวสู่ Thailand 4.0
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu