TH  EN  Moc Form

Moc Mix Version 100 3 18
header-หน้าใน

MOC   i-SERVICE


Dft
ขอเชิญเข้าร่วมงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนนักธุรกิจ ไทยเดินทางเยือนเมียนมา
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ที่ประชุม KP 2018 กำหนดคำนิยามเพชร สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ประชาสัมพันธ์ (ด่วน) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตนำเข้าสินค้า (แบบ ข.2)
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 พ.ศ.....
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2562
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more
Dft
การนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลง TAFTA และความตกลง TNZCEP ปี 2561
ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ Dft
Read more

Main Menu